(93) 880 04 78
cetaradell@cetaradell.cat

Convocatòria d’eleccions de la Junta del CET

escutCONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DE JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del CENTRE EXCURSIONESTA DE TARADELL, en reunió celebrada el dia 16 de febrer d’enguany ha pres l’acord de celebrar eleccions per a la constitució d’una nova Junta Directiva. D’acord amb el procediment electoral que es preveu en els articles dels Estatuts del Club, aquesta Junta Directiva decideix fer públic el següent:

 

ANUNCI D’ELECCIONS DE JUNTA DIRECTIVA

La designació de Junta Electoral és farà el 18 de febrer de 2019.

Cens electoral: Estarà a disposició dels Socis a les oficines del Club fins al dia 21 de febrer del present per, si cal, poder-hi fer les esmenes oportunes

Presentació de candidatures: Es podrà fer fins al 23 de febrer de 2019, al local social del CET

Les candidatures han d’incloure el nom i dni dels socis candidats, encapçalades pel nom del candidat a President. Cada candidatura ha d’estar formada per un nombre de membres no inferior a tres. Les condicions per ser candidat i elector: Ser soci del Club CET, i major d’edat.

Proclamació de candidatures: El dia 25 de febrer de 2019 es farà pública al tauler d’anuncis del Club la proclamació de les candidatures.

Les eleccions es celebraran:

Dia: 18 de març de 2019

Lloc: Local Social del Club.

Horari: de les 19:00 fins a les 21:00 del vespre

Acreditació dels electors: Document Nacional d’Identitat, Carnet de conduir o Passaport

Forma de convocatòria: Anunci al tauler del Club, difusió a través de la pàgina web i email enviat als socis .

Els ho comunico als efectes pertinents:

 

La Junta Directiva

Share Button